Home page


 

Regulace a měření spotřeby tepla
pro vytápění v bytech


V posledních letech dochází ke značnému nárůstu cen v oblasti vytápění. V dnešní době nabízí řada firem včetně naší způsob jak zejména nájemníkům a majitelům sídlištních bytů napojených na centrální systém vytápění ušetřit jednu z největších položek nákladů na bydlení a to vytápění.
Jedním ze způsobu je osazení radiátorových těles termostatickými ventily a hlavicemi se současným hydraulickým vyvážením otopné soustavy tak aby teplo bylo dodáváno optimálně a dostatečně pro všechny vytápěné místnosti celého objektu. Realizací těchto technických opatření dochází k prokázané úspoře nákladů za vytápění a to mezi 10 - 15 % .
Čidla na termostatické hlavici automaticky kontrolují teplotu v místnosti tak aby odpovídala nastavené hodnotě a nedocházelo k přetápění nebo nedotápění bytu vlivem jak okamžitých vnějších klimatických změn tak i tepelných, poměrů v jednotlivých místnostech.
Další podstatná úspora je ve změně sytému rozúčtování tepla pro vytápění a to přechodem ze stávajícího systému odvozeného od velikosti vytápěné plochy na systém placení skutečně spotřebovaného tepla dané místnosti (bytu).Přechod na tento spravedlivější způsob je umožněn prostřednictvím indikátorů topných nákladů (dále jen indikátory), namontovaných na každý radiátor a registrující množství tepla dodaného radiátorem do místnosti.

Vlastní rozúčtování spotřeby tepla se provádí na základě naměřené hodnoty na indikátoru, velikosti místnosti, počtu žeber na radiátoru a koeficientech zohledňujících polohu místností.

Indikátory topných nákladů jsou kromě termostatických ventilů prakticky jediným potencionálním nástrojem konečného spotřebitele k docílení úspor.

Návratnost nákladů na instalaci indikátorů včetně opakujících se nákladů za služby spojené s rozúčtováním spotřeby tepla pro vytápění dle indikátorů činí u indikátorů fungujících na principu odparu inertní kapaliny 12 - 18 měsíců, u indikátorů elektronických asi 3 až 4 roky.

V následujícím shrnutí pro úplnost uvádíme přínosy i zápory které instalace a následné rozúčtování spotřeby tepla pro vytápění dle těchto indikátorů přináší.

Přínosy
             indikátory umožní trvale aktivně ovlivňovat úhradu za vytápění
             instalace indikátorů přináší v průměru úsporu 7 - 10 % nákladů na vytápění
             nezanedbatelný psychologický efekt - platím pouze teplo, které odebírám
             Zohlednění polohy místnosti tj. jednorázové pasportizace vytápěných místností
(v souladu s platnou legislativou) tj. polohy místností, velikosti otopných těles

Zápory
             jednorázové náklady na instalaci indikátorů
             vstup do bytu při montáži a 1x ročně při odečtech spotřeby


NAHORU

ZPĚT